guideubon

 

เทศน์สามัคคี 2561 กัณฑ์ที่แปด วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ

เทศน์สามัคคี-2561-วัดวารินทราราม-01.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 คณะธรรมมัสวนสามัคคีพามาฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 8 ที่วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในหัวข้อธรรมเรื่อง "การสร้างความเพียร" องค์แสดงธรรมคือ พระมหาธีรศักดิ์ ธีรสักโก ป.ธ.9 (เป็นนาคหลวงปี 2557) โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สัมมัปปธาน คือ ความเพียรชอบ 4 ประการ คือ

1. สังวรปธาน คือการเพียรพยายามป้องกันบาปหรืออกุศลธรรม ความชั่ว ความไม่ดีต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเรา

2. ปหานปธาน เพียรละบาป การปราบปรามความไม่ดีหรืออกุศลกรรมต่างที่เกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจเราให้หมดไป แม้บางครั้งไม่สามารถจำกัดได้เสียทีเดียวแต่ทำไปเรื่อยๆนานๆเข้ามันก็จะลดน้อยลงจนในที่สุดมันก็จะหมดไป เพราะถ้าเรากำจัดความไม่ดีทั้งหลายออกไปได้แล้ว มันจะทไให้เรามีกำลังใจที่จะสร้างคุณงามความดีได้

3. ภาวนาปธาน เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรา ทั้งทางกาย วาจา ใจ ด้วยการให้ทาน รักษาศีล หมั่นเจริญภาวนา พยายามสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยทำไปเรื่อยๆนานเข้าก็จะมีอานิสงส์มากมาย

4. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาคุณงามความดีที่ตนได้ทำไว้แล้ว ได้บำเพ็ญมาให้คงมีอยู่ตลอดไป หมั่นทำเป็นนิจให้เป็นนิสัย เพราะถ้าทำเป็นนิสัยแล้วความดีก็จะอยู่ในจิตใจของเรา ทำให้จิตใจของเราเปี่ยมไปด้วยความดี เต็มไปด้วยกุศลธรรม เมื่อเป็นนั้นแล้วความชั่วความไม่ดีต่างๆมันก็ไม่สามารถเข้ามาสู่จิตใจของเราได้เลย ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าไม่สูญเปล่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐมีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอื่นและต่อสังคม สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ข่าวโดย Chanakan Philarak

ภาพโดย วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เทศน์สามัคคี ครั้งต่อไปเป็นวัดที่ 9 จากทั้งหมด 23 วัด ตรงกับวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 พบกันที่วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี