guideubon

 

เทศน์สามัคคี 2561 กัณฑ์ที่เจ็ด วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

เทศน์สามัคคี-2561-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-01.jpg

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นองค์แสดงธรรมเรื่อง "การจัดการมูลฝอย" ในงานเทศน์สามัคคี ครั้งที่ 63 ประจำปี 2561 เป็นกัณฑ์ที่ 7 จากทั้งสิ้น 23 กัณฑ์

เทศน์สามัคคี-2561-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-02.jpg

ในโลกปัจจุบัน มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีพอ จะทำให้เกิดปัญหาขยะเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์นำโรคต่างๆ การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นั้น มีมาตั้งแต่พุทธกาล ดังปรากฎในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ คือ "สาวกทั้งหลายของเรา เป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ทั้งครองจีวรเศร้าหมองด้วย เธอเหล่านั้นเลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าช้าบ้าง จากกองหยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้าง นำมาทำเป็นสังฆาฏิใช้" นี่คือการหาประโยชน์จากกองขยะมูลฝอย

ดังนั้น ในกองขยะมูลฝอยสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามรื่นรมย์ได้ ดังข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ในกองขยะที่เขาทิ้งไว้ข้างทางใหญ่ ยังมีดอกบัวมีกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจเกิดขึ้นมาได้ฉันใด ในหมู่ปุถุชนผู้มืดมนซึ่งเปรียบได้กับกองขยะ ก็ยังมีสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาฉันนั้น"

และในพุทธกาล ได้มีการลดปริมาณขยะโดยการนำสิ่งของมาใช้ซ้ำ ทำให้สามารถใช้ของได้อย่างคุ้มค่า แล้วยังช่วยลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นด้วย ดังปรากฎในพระวินัยปิฎก ที่พระอานนท์ได้แสดงวิธีการใช้ผ้าในขั้นตอนต่างๆ เช่น จีวรเก่านำไปใช้เป็นผ้าปูพื้น ผ้าปูพื้นเก่านำไปใช้ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดเท้าเก่านำไปทำผ้าเช็ดธุลี ผ้าเช็ดธุลีเก่าก็จะนำไปโขลกขยำกับโคลนแล้วฉาบทำฝา

สาธุชนเมื่อได้ฟังธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะแล้ว ควรที่จะนำแนวทางในการจัดการขยะมาปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยเริ่มลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน โดยหันมาใช้ถุงผ้า ปิ่นโต จะลดปริมาณถุงพลาสติกและกล่องโฟม หรือพวงหรีดก็ก่อให้เกิดปัญหาเช่นกัน ญาติโยมอาจจะใช้พวงหรีดที่เป็นของใช้ เมื่อเสร็จงานสามารถนำไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ ได้ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับผู้วายชนม์

การใช้ชีวิตประจำของญาติโยม ก่อให้เกิดปริมาณขยะจำนวนมาก ดังพุทธภาษิตที่ว่า บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น" คนทำดีย่อมได้รับผลดี คนทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว โดยเฉพาะกรรมที่มนุษย์ทั้งหลายได้กระทำกับสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสร้างปัญหาต่างๆให้กับมนุษย์ในที่สุด เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น มนุษย์อยากได้ความสุขต้องไม่ทำลายธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ลดขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ลดการใช้บรรจุภัณฑ์โดยไม่จำเป็น มนุษย์ก็จะมีความสุขที่ยั่งยืน ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น"

ภาพ/ข่าวโดย Chanakan Philarak

เทศน์สามัคคี ครั้งต่อไปเป็นกัณฑ์ที่ 8 ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 พบกันที่ วัดวารินทราราม

กำหนดการเทศน์สามัคคี ปีที่ 63 ประจำปี 2561