guideubon

 

เทศน์สามัคคี 2561 กัณฑ์ที่หก วัดทองนพคุณ

เทศน์สามัคคี-2561-วัดทองนพคุณ-01.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 วันหยุดแต่เราไม่หยุดฟังธรรม วันนี้พามาฟังเทศน์สามัคคีที่วัดทองนพคุณ ในหัวข้อเรื่อง "ความกตัญญู" องค์แสดงธรรมคือ พระครูสุวรรณธรรโมภาส เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ

ความกตัญญู หมายถึง ความเป็นผู้รู้คุณที่คนอื่นทำให้แก่ตน ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตาม จะโดยตรงหรือโดยอ้อม จะระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลย เมื่อมีโอกาสก็ต้องตอบแทน ความกตัญญูแบ่งได้เป็น 3 ประการ ได้แก่

1. กตัญญูต่อวัตถุ คือ ของสิ่งใดที่มีคุณแก่เรา เช่น หนังสือเรียน สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ป่าไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพ ประเทศชาติ ศาสนา

2. กตัญญูต่อบุคคล คือ ใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร จะต้องกตัญญูรู้คุณท่าน พยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้เช่น บิดามารดา ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ทรงทศพิธราชธรรม โดยการปฏิบัติตัวให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

3. กตัญญูต่อตนเอง คือ รู้ว่าร่างกายของเรานี้ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะได้อาศัยใช้ในการทำความดี ใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการ เพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้า แก่ตนเองต่อไป จึงทะนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดี ไม่ทำลายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพติด

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้าให้สมบัติหมดทั้งโลกแก่คน "อกตัญญู" ก็ไม่ทำให้เขาสำนึกบุญคุณได้เลย เพราะฉะนั้น ความกตัญญูจึงเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นคนดี ดังบาลีที่ว่า "นิมิตตัง สาธุรูปปานัง กตัญญูกตเวทิตา ซึ่งแปลเป็นใจความว่า บุคคลใดรู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้ว และตอบสนองคุณท่าน เรากล่าวว่า บุคคลนั้นเป็นคนดี"

ภาพ/ข่าวโดย Chanakan Philarak

เทศน์สามัคคี ครั้งต่อไปเป็นลำดับที่ 7 จากทั้งหมด 23 วัด ตรงกับวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เทศน์สามัคคี ประเพณีเอกลักษณ์ของเมืองอุบล หนึ่งเดียวในประเทศ