guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี” ปี 2561

วันรพี-อุบล-ตอบปัญหากฎหมาย-01.jpg

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน “วันรพี” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

วันรพี-อุบล-ตอบปัญหากฎหมาย-02.jpg

นายปฏิภาณ โคสุโน กรรมการดำเนินงาน โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านกฎหมายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย ตลอดจนเชิดชูพระเกียรติคุณที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีต่อวงการกฎหมายไทย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

วันรพี-อุบล-ตอบปัญหากฎหมาย-03.jpg

นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปีนี้ทางคณะนิติศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา จำนวน 62 ทีม ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายกำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 2 คน โดยโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น

วันรพี-อุบล-ตอบปัญหากฎหมาย-04.jpg

ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนอำนาจเจริญได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 8,000.- บาท โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่รางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 6,000.- บาท โรงเรียนเดชอุดม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุนการศึกษา จำนวน 4,000.- บาท ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร

วันรพี-อุบล-ตอบปัญหากฎหมาย-เกรียงไกร-แก้งคำ.jpg

นายเกรียงไกร แก้งคำ อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นหัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการขอประทานถ้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กล่าวว่า สำหรับการขอรับประทานถ้วยประราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ผมได้ดำเนินการติดต่อประสานงานในปีนี้ ถือว่าเป็นปีที่ 2 ของการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านกฎหมายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายตลอดจนเชิดชูพระเกียรติคุณที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีต่อวงการกฎหมายไทย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่น้องๆ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้น้องๆ ได้มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางด้านกฎหมายไทยในอนาคตต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว