guideubon

 

เปิดแล้ว...งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-01.jpg

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” อย่างเป็นทางการ โดยมี  นายปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-02.jpg

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-03.jpg

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาสินค้าและบริการ

เพื่อให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาคการเกษตรต่อพัฒนาความอยู่ดีกินดีของคนในชาติ และพัฒนาความมั่นคงของประเทศ อันจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-04.jpg

สำหรับในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการที่แสดงถึงศาสตร์พระราชาแห่งการพัฒนาการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0” พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่ประชาชนและเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพ จากนั้น ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งงาน

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-05.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” ปีนี้ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรกลการเกษตร การให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานให้แก่เกษตรกร การประกวดพืชและสัตว์ การเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์อันมีรากฐานจากภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแพทย์ทางเลือกที่นำเสนออาหารและยาบำรุงสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การจัดนิทรรศการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 ในสังกัดกระทรวงกลาโหม การแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทุกภูมิภาค การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น การจัดงานในครั้งนี้ ใช้เวลา 10 วัน นับจากวันนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ศกนี้

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-06.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ชิม – ชม – ช๊อป และเที่ยว “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ได้ในระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-----------------------------------------
ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-07.jpg

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-08.jpg

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-09.jpg

งานเกษตรอีสานใต้-อุบลราชธานี-10.jpg