guideubon

 

เทศน์สามัคคี 2561 วัดที่ 3/23 การประพฤติตนให้สุจริต

เทศน์สามัคคี-2561-วัดสุทัศนาราม-01.jpg

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เทศน์สามัคคี ปีที่ 63 ประจำปี 2561 กัณฑ์ที่ 3 วัดสุทัศนาราม พระมหาบูรณสิทธิ์ อภิปุญโญ ป.ธ.6 เป็นองค์แสดงธรรม ในหัวข้อธรรมเรื่อง"การประพฤติตนให้สุจริต"

การพัฒนาทุกอย่าง ต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคน เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังคำที่ว่า "พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชน พัฒนาคนให้เริ่มต้นที่ใจ จะพัฒนาอะไร ให้เริ่มที่ตัวเราก่อน" สิ่งสำคัญในการพัฒนาก็คือ พัฒนาคนให้เป็นคนดี คนที่ดีนั้นย่อมทำประโยชน์ 3 ประการให้บริบูรณ์ คือ 1.อัตตัตถะ ทำประโยชน์ส่วนตน 2.ปรัตถะ ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น และ 3.ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม

คนดีต้องมีธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริต 3 อย่าง คือ

1.ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างกีที่สุด ทำเต็มความสามารถ

2.ไม่ละเว้นหน้่าที่คือมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ละทิ้งหน้าที่ของตน

3.ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ คือการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักศีลธรรมอันดีงาม

คนดีที่มีความกตัญญูกตเวทิตา รู้คุณท่านแล้ว และกระทำตอบแทนท่าน เมื่อสาธุชนทั้งหลายประพฤติตนสุจริตแล้ว ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลัง ผู้ที่ประพฤติธรรมประพฤติดีย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

สำหรับเทศน์สามัคคี กัณฑ์ที่ 4 กำหนดวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดพลแพน เริ่ม 13.30 น. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

ภาพ/ข่าว โดย Chanakan Philarak 

เทศน์สามัคคี-ปี2561-อุบล-02.jpg