guideubon

 

ทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

แถลงข่าวเศรษฐกิจอุบล-01.jpg

วันที่ 25 เมษายน 2562 สานักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พร้อมนำเสนอ ตัวอย่างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีผู้แถลงข่าว นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

อำไพวรรณ-เปรมภิรักษ์-01.jpg

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานี และเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนประกอบธุรกิจ และการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป

แถลงข่าวเศรษฐกิจอุบล-02.jpg

โดยปี 2561 เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี สดใส ขยายตัวร้อยละ 5.0 เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจภาค และประเทศ จากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวถึงร้อยละ 5.4 โดยเฉพาะในการซื้อสินค้ากลุ่มรถยนต์ สะท้อนรายได้ของประชาชนระดับกลางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ผลของการกระตุ้นการบริโภคจากนโยบายภาครัฐ (ประชารัฐสวัสดิการ) และรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายเงิน ของแผ่นดินยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวได้น้อยกว่าที่ควร

แถลงข่าวเศรษฐกิจอุบล-03.jpg

ส่วนเศรษฐกิจปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ตามแนวโน้มของเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ขยายตัวร้อยละ 5.2 จาก การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ในระดับที่ดี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตามระดับราคาสินค้าเกษตร และแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 21.9 สะท้อนถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร แม้งบบประมาณมี่ได้รับจัดสรรในพื้นที่ค่อนข้างมาก

สฤษดิ์-วิฑูรย์-02.jpg

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ยังมอบแนวทางและนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ต้องเน้นพัฒนาไปพร้อมกัน และต้องมีการเตรียม ความพร้อมรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง รวมถึงแนวทางการเพิ่มรายได้ประชากรในจังหวัด อย่างยั่งยืนด้วย

แถลงข่าวเศรษฐกิจอุบล-04.jpg

แถลงข่าวเศรษฐกิจอุบล-05.jpg

แถลงข่าวเศรษฐกิจอุบล-06.jpg

แถลงข่าวเศรษฐกิจอุบล-07.jpg

แถลงข่าวเศรษฐกิจอุบล-08.jpg

แถลงข่าวเศรษฐกิจอุบล-09.jpg