guideubon

 

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-03.jpg

วันนี้ เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,196 ราย ระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 12 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 108 ราย และระดับบัณฑิต จำนวน 3,076 ราย

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-02.jpg

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า... บัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมวิชาการขั้นสูงมาเป็นอย่างดี ถือว่าเป็น ผู้มีวิทยฐานะสูงกว่าคนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งในสังคม. ในโอกาสที่แต่ละคนจะได้ออกไปทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่น ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงจริยธรรมข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมาก คือการอ่อนน้อมถ่อมตน

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-04.jpg

การอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ เป็นความประพฤติปฏิบัติที่ยอมรับกันว่า เป็นเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะการปฏิบัติอย่างสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมเข้าหากัน ย่อมทำให้คนเรา อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตรงข้ามกับการปฏิบัติอย่างแข็งกร้าวรุนแรง ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้ง และความแตกแยกร้าวฉาน

ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตทุกคน จึงควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั่วไป ถ้าทำได้ แต่ละคนย่อมได้รับความรัก ความนับถือ ความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงานทุกอย่าง

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-05.jpg

และในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารทูลเกล้าถวาย “ผ้าไหมพื้นบ้าน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าถวาย ผ้าทอลายเชิงช่อดอกกันเกรา ผ้าทอสีธรรมชาติจากไม้มงคล ขนาด 45 x 150 เซนติเมตร และหนังสือ “การย้อมสีธรรมชาติ และการช่วยติดสีธรรมชาติในประเทศไทย : กระบวนการและแหล่งผลิต

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-06.jpg

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าถวาย คู่มือศึกษาเห็ดในสวนสัตว์อุบลราชธานี 2 เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 16 สิงหาคม 2560 และเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ม.อุบลฯ

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-07.jpg

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-08.jpg

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-09.jpg

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-10.jpg

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-11.jpg

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-12.jpg

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-13.jpg

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-14.jpg

สมเด็จพระเทพ-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-15.jpg