guideubon

 

มท.โยกย้าย ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ปี 2560 อุบลฯ เปลี่ยนยกแผง!!

ฤดูโยกย้าย-ผูว่า-รองผู้ว่า-อุบล-01.jpg

วันที่ 26 กันยายน 2560 มีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยที่ มท.1516 ลว.26ก.ย.60 และ มท.1517ลว.26ก.ย.60 ซึ่งเป็นการโยกย้ายข้าราชการระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และแต่งตั้งรักษาราชการแทนตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปรากฎว่า มีรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โยกย้ายอีก 2 ท่าน คือ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม และนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ มีผลให้การโยกย้ายข้าราชการระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอบเดือนตุลาคม ปี 2560 นี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีการสับเปลี่ยนยกทีม กล่าวคือ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สมศักดิ์-จังตระกุล-ผู้ว่าขอนแก่น.jpg

 

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
นิกร-สุกใส-ผวจ-ยโสธร-05.jpg

 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุลบลราชธานี
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สันติ-เหล่าบุญเสงี่ยม-รองผู้ว่าขอนแก่น.jpg

 

นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ชัชพงศ์-เอมะสุวรรณ-รองผู้ว่าสุโขทัย.jpg

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับคณะผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานีชุดใหม่ ที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีดังนี้

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด
รักษาการ รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี

นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด
รักษาการ รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี

นายปราโมทย์ ธัญญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี
รักษาการ รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี

นายพิจิตร บุญทัน
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี