guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ ประกาศให้ ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อมสร้าง

ปีแห่งการซ่อมสร้าง-อุบล-01.jpg

นับตั้งแต่นายสมศักดิ์ จังตระกุล เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2559 ก็ได้ประกาศให้ ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคำเชิญชวนที่ว่า "ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล" Lady Destination @ Ubon ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมขับเคลื่อนรณรงค์จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ปีแห่งการซ่อมสร้าง-อุบล-02.jpg

และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดให้เป็นปีแห่งการซ่อมสร้าง กล่าวคือในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี "ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก" โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านนสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ปีแห่งการซ่อมสร้าง-อุบล-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เป็นระยะทางรวม 4,530.33 กิโลเมตร จากการสำรวจพบว่า มีเส้นทางคมนาคมที่ประชาชนยังประสบความเดือดร้อนในการสัญจร ขนส่ง ซึ่งอำเภอทุกอำเภอได้รวบรวมและประมวลโครงการ/งบประมาณ ด้วยการจัดลำดับเรียงความสำคัญมากถึง 256 โครงการ คิดเป็นงบประมาณที่ต้องใช้ในการซ่อมสร้างถึง 592,883,018 บาท

ปีแห่งการซ่อมสร้าง-อุบล-04.jpg

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นปีแห่งการซ่อมสร้าง จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งเน้น "การซ่อม" คือ การทำให้ดีขึ้น และ "การสร้าง" คือ การทำขึ้นใหม่ หรือการดำเนินการใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อการแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวอุบลราชธานี โดยขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งรัดดำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเป็นลำดับแรกก่อน หากไม่อาจแก้ไขปัญหาในลักษณะเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร็วได้ ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรวบรวมข้อมูล โดยจัดลำดับความสำคัญ แล้วแจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบเพื่อประสานชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อไป