guideubon

 

เทศน์สามัคคี 2560 ลำดับที่ 8 วัดสารพัฒนึก หัวข้อ "กุศลมูล 3 อย่าง"

วัดสารพัฒนึก-01.jpg

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.40 น. พระครูสารสีลคุณ เจ้าอาวาสวัดสารพัฒนึก ได้แสดงธรรมในงานเทศน์สามัคคี ครั้งที่ 62 ประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง "กุศลมูล 3 อย่าง"

กุศลมูล เป็นรากเหง้าของความดี เป็นพื้นฐานแห่งจริยธรรมฝ่ายดี ซึ่งเราควรปลูกสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรามี 3 อย่าง คือ

1. อโลภะ ความไม่เห็นแก่ได้ ปรารถนาในสิ่งต่างๆที่ตนได้มาตามสติกำลังของตน มีน้ำใจเสียสละ โอบอ้อมอารี

2. อโทสะ ข่มอารมณ์ ไม่วู่วามไม่คิดประทุษร้าย พยาบาท แต่รู้จักให้อภัย ไม่ถือโทษ และมีน้ำใจ เมตตาปรานี

3. อโมหะ ความไม่หลง ไม่ขาดสติ มีปัญญารอบคอบ เข้าใจเหตุผล และเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์

มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมีความโลภ ความโกรธ และความหลงกันทุกคน แต่เมื่อเรารู้ต้นเหตุของความชั่ว ความไม่ดีแล้ว เราก็สามารถที่จะละหรือกำจัดมันไปได้ และสร้างแต่ความดีขึ้นภายในติตใจตนเอง ก็ย่อมส่งผลให้ตนเองและสังคมนั้นมีแต่ความสงบสุข

สำหรับเทศน์สามัคคี ครั้งต่อไปเป็นลำดับที่ 9 ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ วัดปทุมมาลัย หัวข้อ อกุศลมุล 3 อย่าง

ปฏิทินเทศน์สามัคคี ปีที่ 62 ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศ!!

กำหนดการเทศน์สามัคคี รอบนอกแจระแม และรอบนอกวาริน

ภาพ/ข่าวโดย Chanakan Philarak

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511