guideubon

 

เทศน์สามัคคี 2560 ลำดับที่ 7 วัดบูรพา หัวข้อ สุจริต 3 อย่าง

พระครูอุบลธรรมสิศิษฐ์-อุบล-01.jpg

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก๊ก/เจ้าอาวาสวัดบูรพา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นองค์แสดงธรรมในหัวข้อธรรมคือ "สุจริต3" 

สุจริต แปลว่า การประพฤติดีทางใจ, การประพฤติดีด้วยใจ สุจริต ทั้ง 3 อย่างนี้ คือ

1. กายสุจริต มี 3 อย่างคือ

1.1ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน หรือทำลาย ทรมานให้ได้รับความบาดเจ็บ ซึ่งอยู่ในศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาต
1.2 ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น ฉ้อโกง ทุจริต รับสินบน เบียดเบียนทรัพย์ทางราชการมาเป็นของตน ซึ่งอยู่ในศีลข้อที่2 คืออทินนาทาน
1.3 ไม่ล่วงประเวณีทางเพศ ฝืนจารีตนิยม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตรงกับศีลข้อที่3คือกาเมสุมิจฉาจาร

2. วจีสุจริต พูดจาสุภาพ และพูดความจริง มี 4 อย่าง

2.1 ไม่พูดเท็จ หลอกลวงทำให้คนอื่นหลงเชื่อ พูดความจริงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์
2.2 ไม่พูดคำหยาบ เยาะเย้ย เสียดสี เพื่อให้ผู้ฟังเดือดร้อน และแค้นใจ
2.3 ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบหรือยุยงให้เกิดการเข้าใจผิด หรือแกล้งพูดให้สองฝ่ายบาดหมางกันและกัน
2.4 ไม่พูดเพ้อเจ้อ ใช้ภาษาพล่อยๆ เหลวไหล ไร้สาระไม่เหมาะแก่บุคคลและสถานที่

3. มโนสุจริต เป็นการกระทำความดีความงามทางใจ ก่อความสุขให้ทั้งในปัจจุบันและภพชาติต่อไป มโนสุจริต มี 3 อย่างคือ

3.1 อนภิชฌา คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา
3.2 อพยาบาท คือ ไม่พยาบาทปองร้ายเขา ไม่จ้องทำลาย
3.3 สัมมาทิฐิ คือ เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

ผู้ใดที่ได้ประพฤติสุจริตทั้ง3อย่างนี้ได้ย่อมได้ผลดี 5 อย่าง คือ 

1 คนติเตียนตัวเองไม่ได้
2 ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
3 ชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งขจร
4 ตายอย่างมีสติ
5 เมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสุคติภูมิ

เทศน์สามัคคี ปีที่ 62 ประจำปี 2560 ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ 8 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ วัดสารพัฒนึก หัวข้อ กุศลมูล 3 อย่าง

ปฏิทินเทศน์สามัคคี ปีที่ 62 ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศ!!

กำหนดการเทศน์สามัคคี รอบนอกแจระแม และรอบนอกวาริน

ภาพ/ข่าว โดย Chanakan Philarak