guideubon

 

เทศน์สามัคคี 2560 วัดที่ 6 วัดทองนพคุณ สังคหวัตถุ 4

พระครูสุวรรณธรรโมภาส-วัดทองนพคุณ-01.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่วัดทองนพคุณ พระครูสุวรรณธรรโมภาส เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เป็นองค์แสดงธรรมเรื่อง สังคหวัตถุ 4 ในงานเทศสามัคคี ประเพณีหนึ่งเดียวอยู่ที่อุบลราชธานี นับเป็นวัดลำดับที่ 6 จาก 23 วัด ที่พุทธศาสนิกชนชาวอุบล จะเดินทางไปฟังเทศน์พร้อมๆ กัน ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา 

สังคหวัตถุ 4 อย่าง ได้แก่

1. ทาน การให้คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดจนการให้ความรู้ คำแนะนำสั่งสอน การให้ทานมี 3 อย่างคือ

- อาทิสทาน การให้สิ่งของ อนุเคราะห์ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยค้ำจุนชีวิต
- ธรรมทาน การให้ธรรม ให้ความรู้ให้คำแนะนำสั่งสอน ให้เขารู้จักพึ่งตนเอง
- อภัยทาน คือการไม่ผูกโกรธ ไม่อาฆาตจองเวร ไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่น

2. ปิยวาจา คือคำพูดที่สุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ทำให้เกิดไมตรีและพูดด้วยความจริงใจ

3. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือ บำเพญสาธารณประโยชน์

4. สมานัตตตา ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตนสม่ำเสมอกันในชนทั้งหลาย วางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม

ธรรมทั้ง 4 อย่างนี้ เป็นธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล ประสานหมู่ชนให้เกิดความสามัคคี  

กำหนดการเทศน์สามัคคี ครั้งต่อไป วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ วัดบูรพา หัวข้อ สุจริต 3 อย่าง

ปฏิทินเทศน์สามัคคี ปีที่ 62 ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศ!!

กำหนดการเทศน์สามัคคี รอบนอกแจระแม และรอบนอกวาริน

ภาพและข่าวโดย Chanakan Philarak