guideubon

 

เทศน์สามัคคี 2560 วัดที่ 5 หลักธรรมที่ผู้ครองเรือนควรปฏิบัติ

พระราชธรรมโกศล-เทศน์สามัคคี-01.jpg

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ มีกิจกรรมเทศน์สามัคคี ปีที่ 62 วัดลำดับที่ 5 พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ) เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ แสดงพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ฆราวาสธรรม 4" มีความสรุป ดังนี้

ฆราวาสธรรม หมายถึง หลักธรรมที่ผู้ครองเรือนควรปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ

1. สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความซื่อตรงต่อกัน คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ควรมีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งทางกาย วาจา และใจ จะทำให้เกิดความไว้วางใจกัน ร่วมมือกันพัฒนาครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น

ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เราจึงควรแสดงความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่พี่น้อง และสมาชิกทุกคนในบ้าน เช่น ไม่พูดปก มีความตั้งใจที่จะทำงานตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เป็นต้น

2. ทมะ คือ การข่มใจ การฝึกฝนตนเองไม่ให้ประพฤติชั่ว คนเราเมื่ออยู่ด้วยกัน ย่อมจะมีความขัดแย้งกันบ้าง สิ่งใดที่ไม่ตรงกับความคิดของเรา เราควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่ควรแสดงกิริยาอาการโต้แย้งออกมาทันที ถ้าเราสามารถข่มใจและพิจารณาปัญหาให้เข้าใจแล้ว เราก็สามารถแก้ปัญหานั้นด้วยความสงบเรียบร้อย

3. ขันติ คือ ความอดทน หมายถึง ความอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดี อดทนต่อความยากลำบาก การอดทนต่อความยากลำบากทางกาย อดทนต่อการพูดจาไม่สุภาพ และอดกลั้นจิตใจให้อยู่ในความสงบ ไม่โกรธ ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น ถ้าเรามีขันติในเรื่องต่าง ๆ แล้วจะทำให้เราอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข

4. จาคะ คือ การเสียสละ การแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่น เราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ควรสละสิ่งของ แบ่งปันของกินของใช้ให้กันและกันตามสมควรแก่ฐานะ การแบ่งปันกันจะทำให้เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 

กำหนดการเทศน์สามัคคี ครั้งต่อไป วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ วัดทองนพคุณ หัวข้อ สังคหวัตถุ 4 อย่าง

- ปฏิทินเทศน์สามัคคี ปีที่ 62 ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศ!!

กำหนดการเทศน์สามัคคี รอบนอกแจระแม และรอบนอกวาริน

ขอบคุณข่าว โดย Chanakan Philarak 
ภาพโดย เพียงฝุ่นผงธุลี สายลม และแสงแดด