guideubon

 

นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง รับรางวัล ตาราอวอร์ด ปี 2559 จากเสถียรธรรมสถาน

ตาราอวอร์ด-เพียรศักดิ์-แซ่หว่อง-02.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารเเพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รับรางวัล ตาราอวอร์ด ประจำปี 2559 จากเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

รางวัล ตาราอวอร์ด คือ รางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มี หัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยในความหมายที่เป็นได้ตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหภาค คือสังคมไทยและสังคมโลก

ตาราอวอร์ด-เพียรศักดิ์-แซ่หว่อง-03.jpg

สัญลักษณ์ของรางวัล ตาราอวอร์ด คือ หยกที่แกะสลักเป็นรูป พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ โดยความหมายของพระโพธิสัตว์คือพระผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ผู้คนก้าวพ้นจากความทุกข์ ด้วยมิติทางความคิดที่มีคุณธรรม 8 ประการ เป็นหลักในการดำเนินชีวิต คือทำงานอย่างไม่มีความถือตัวอวดดี, ไม่มีความโง่เขลา, ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง, ไม่มีความอิจฉาริษยา, ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด, ไม่มีความโลภ, ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น, ไม่มีความยึดติด ความเคลือบแคลงสงสัยทั้งปวง ซึ่งคุณธรรมทั้ง 8 ประการนี้ จะทำให้คนที่นำคุณธรรมของท่านไปปฏิบัติตามจะสามารถพาตนเองและสังคมไปสู่การสร้างสังคมที่สงบและศานติได้ การนำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์มาเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลจึงเป็นการทำให้เห็นถึงคุณสมบัติของคนที่ได้รับรางวัลด้วย