guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดโควตารับตรง ปีการศึกษา 2559 กว่า 2,800 คน

อุบล-โควต้า-รับตรง-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิธีรับตรงตามพื้นที่ (ทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2559 ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวนกว่า 2,800 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมศาสตร์สำคัญทั้ง 3 แขนง คือ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่บริการ และภาคอื่นทั่วประเทศ

อุบล-โควต้า-รับตรง-03.jpg

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะต่างๆ จำนวนกว่า 2,800 คน เข้าศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คุณสมบัติเฉพาะผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ

- รับสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ที่ www.entry.ubu.ac.th บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2558

- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน วันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2558

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการและเข้าสัมภาษณ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2558

- ทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2558

อุบล-โควต้า-รับตรง-04.jpg

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังเปิดรับนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 36 คน รับสมัคร 16 พ.ย.-30 ธ.ค.58

รับตรงตามพื้นที่ โควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 75 คน รับสมัคร 16 พ.ย.-30 ธ.ค.58 

รับตรงตามพื้นที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) จำนวน 42 คน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจำนวน 42 คน รับสมัคร 16 พ.ย.-30 ธ.ค.58 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353120 045-353122 045-353224 ในวันเวลาราชการ หรือที่ www.entry.ubu.ac.th

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511