guideubon

 

ผวจ. อุบลฯ มอบโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น วันนักข่าว ปี 2558

วันนักข่าว-อุบล-02.jpg

นายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนและสมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี รวม 5 รางวัล

วันที่ 5 มีนาคม 2558 ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี และ สมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี จัดงานวันนักข่าว 5 มีนาคม ประจำปี 2558 โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลดีเด่น ประจำปี 2558 ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
 
รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา สื่อสารมวลชนอาวุโส ด้านหนังสือพิมพ์ คือ นายวิชช์ มณีภาค ผู้อำนวยการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ปทุมมาลัย ,
 
รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา สื่อสารมวลชนอาวุโส ด้านนักจัดรายการวิทยุ คือ นางนวลจันทร์ ไชยวงศ์ นักจัดการวิทยุ สถานีวิทยุ วปถ.6 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ ,
 
รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา การบริการสังคมจิตอาสา คือ ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,
 
รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ดร.ศิริเพ็ญ อัตตะไพบูลย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ
 
รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา การสร้างความสัมพันธ์สู่อาเซียน คือ นายทวี รุ่งโรจน์ขจรกุล อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
นายพีรัช ชูราษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี และนายชลทิษ จันทรสิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานวันนักข่าวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวทุกแขนง ได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยเป็นการกระชับความสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการหาแนวทางในการพัฒนางานด้านการข่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงต่อไป

วันนักข่าว-อุบล-ศิริเพ็ญ-อัตตไพบูลย์.jpg
ดร.ศิริเพ็ญ อัตตไพบูลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันนักข่าว-อุบล-วิโรจน์-เซมรัมย์.jpg
ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วันนักข่าว-อุบล-วิชช์-มณีภาค.jpg
นายวิชช์ มณีภาค เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ปทุมมาลัย

วันนักข่าว-อุบล-นวลจันทร์-ไชยวงศ์-สาววาริน.jpg
นางนวลจันทร์ ไชยวงศ์ สถานีวิทยุ วปถ.6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

วันนักข่าว-อุบล-ทวี-รุ่งโรจน์ขจรกุล.jpg
นายทวี รุ่งโรจน์ขจรกุล อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511