guideubon

 

องค์กรสื่อมวลชนอุบลฯ ประกาศบุคคลดีเด่น วันนักข่าว ปี 2558

สื่อมวลชนจังหวัดอุบล-01.jpg

สมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนอุบลราชธานี พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน บุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนสาขาต่างๆ เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2558 จำนวน 5 ราย ดังนี้

วันนักข่าว-อุบล-01.jpg

วิชช์-มณีภาค-01.jpg
1. รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา สื่อสารมวลชน (นักข่าวอาวุโส)

ได้แก่ นายวิชช์ มณีภาค
เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ปทุมมาลัย

นวลจันทร์-ไชยวงศ์-สาววาริน-01.jpg
2. 
รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา สื่อสารมวลชน (นักจัดรายการวิทยุ)
ได้แก่ นางนวลจันทร์ ไชยวงศ์
สถานีวิทยุ วปถ.6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

วิโรจน์-เซมรัมย์-01.jpg
3. 
รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา การบริการสังคมจิตอาสา
ได้แก่ ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ศิริเพ็ญ-อัตตะไพบูลย์-01.jpg
4. 
รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้แก่ ดร.ศิริเพ็ญ อัตตไพบูลย์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทวี-รุ่งโรจน์ขจรกุล-01.jpg
5. รางวัลบุคคลดีเด่น สาขา การสร้างความสัมพันธ์สู่อาเซียน

ได้แก่ นายทวี รุ่งโรจน์ขจรกุล
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นทั้ง 5 ราย จะเข้ารับโล่รางวัล เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี