guideubon

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับปริญญา-มหาวิทยาลัยอุบล-กันเกรา25-01.jpg

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 แห่งการก่อตั้ง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค การสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค โดยยึดหลักปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน” โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ปัจจุบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมศาสตร์สำคัญทั้ง 3 แขนง คือ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในจำนวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มากกว่า 85 หลักสูตร มีนักศึกษาทุกระดับจำนวน 15,000 คน มีบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนจำนวน 1,500 คน บนพื้นที่กว่า 5,280 ไร่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “กันเกรา รุ่นที่ 25” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีจำนวนทั้งสิ้น 2,559 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,402 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 157 คน ซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาแล้วทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 29,344 ราย และในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย และรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กร ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประเทศชาติ จำนวน 2 รางวัล เข้ารับพระราชทาน ดังนี้

ไพบูลย์-ธรรมรัตน์วาสิก-01.jpg

ปริญญากิตติมศักดิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก เป็นผู้มีบทบาทสำคัญด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีการอาหาร เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาการจัดการการผลิตอาหาร ให้เป็นหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ทำให้คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด อีกทั้งช่วยประสานและสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน

เภสัชกรหญิง-สุพิศศรี-รัตนสิน-01.jpg

รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559 จำนวน 1 ราย ได้แก่ เภสัชกรหญิง สุพิศศรี รัตนสิน เป็นเภสัชกรอาวุโสที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการพัฒนางานเภสัชกรรมทั้งในระดับหน่วยงาน จังหวัด และระดับประเทศ เป็นเภสัชกรคนแรกของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกและงานบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช มีผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้ยาจิตเวช และพัฒนากลุ่มงานเภสัชกรรม ให้เป็นต้นแบบด้านเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือระดมทุนทรัพย์บริจาค เพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวาระโอกาสต่างๆ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักพิมพ์วิญญูชน-01.jpg

รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559 จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด เป็นบริษัทที่จัดพิมพ์หนังสือหรือตำราทางกฎหมายมีมาตรฐาน เนื้อหาในเชิงแนวคิด ทฤษฎีกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังของตัวบทรายมาตรา ปัจจุบันมีหนังสือหรือตำราทางกฎหมายที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิญญูชนมากกว่า 1,000 ปก ปัจจุบันวงการการศึกษานิติศาสตร์ได้ยอมรับและใช้หนังสือของสำนักพิมพ์แห่งนี้ อ้างอิงในฐานะที่เป็นหนังสือหลักของรายวิชากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน กว่า 90 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งได้สนับสนุนและตอบแทนสังคมอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการมอบหนังสือกฎหมายเข้าห้องสมุดเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา การจัดมอบทุนการศึกษาโดยการสนับสนุนตำราเรียนแก่นักศึกษานิติศาสตร์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกปี ให้การสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาเป็นหนังสือกฎหมายสำหรับนักศึกษา อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ด้วยการมอบหนังสือตำรากฎหมายที่อาจารย์สอนให้เป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2558 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
ภาพประกอบ / งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557