guideubon

 

คนคุณภาพ ม.อุบลฯ ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปี 2558

รัชชนนท์--แกะมา-อุบล-01.jpg

นายรัชชนนท์ แกะมา ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นข้าราชการ 1 ใน10 ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2558 และจะเข้าพิธีรับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ

สำหรับรางวัลข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ โดยคัดเลือกข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต เน้นย้ำ “คนดีควรเชิดชู” หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

รัชชนนท์--แกะมา-อุบล-02.jpg

“ผอ.รัชชนนท์ แกะมา” ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2558 ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิก พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมามากกว่า 26 ปี นับตั้งแต่ปี 2533 ที่บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งลูกจ้างประจำ และได้พัฒนาตนเองในสายงานพัสดุ จากเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จนถึงปัจจุบัน นักวิชาการพัดุ ชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาจนจบการศึกษาขั้นสูงสูด ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบันนายรัชชนนท์ แกะมา จึงได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานคลังและงานพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รัชชนนท์--แกะมา-อุบล-03.jpg

ผอ.รัชชนนท์ แกะมา กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้จัดการ บริษัท สาระดี จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิสื่อมวลชน ซึ่งตนเชื่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีข้าราชการอีกหลายท่านที่ทำดีแต่ยังไม่ได้รับการเชิดชูเกียรติ แต่ก็อยากให้ทุกคนทุ่มเทตั้งใจทำงาน ทำความดี เพื่อสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

รัชชนนท์--แกะมา-อุบล-04.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือว่าเป็นบ้านหลังที่ 2 ของตน ที่อบอุ่นมีความรักความสามัคคีต่อกัน ขอบคุณที่มหาวิทยาลัยใหโอกาส เรียนรู้พัฒนา ทำงานในสิ่งที่ชอบ ซึ่งตนได้ทำโครงการที่ถ่ายทอดนโยบายการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ด้วยโครงการปลูกจิตสำนึกต้านคอรัปชั่น พัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับงานเงินและพัสดุให้มีความซื่อสัตย์ อีกประเด็นคือการพัฒนาระบบ จากระบบเอกสารไปเปลี่ยนมาใช้ ระบบอิเลกทรอนิค ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการทรุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐอีกด้วย ผอ.รัชชนนท์ กล่าวเพิ่มเติม

รัชชนนท์--แกะมา-อุบล-05.jpg

ในส่วนของจุดเด่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์ ที่มีแนวปฏิบัติ การทำงานรอบด้าน อาทิ ด้านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยยึดตามแนวเศรฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อองค์กร และด้านการเป็นข้าราชการทั้งชีวิต ที่ทุ่มเทการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 356 วัน นอกจากนี้ ในปี 2556 ผอ.รัชชนนท์ แกะมา ยังเป็น 1 ใน 10 ที่ได้รับคัดเลือกรับ “รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ” จากการคัดเลือกโดยองค์กรมหาชน อีกด้วย

รัชชนนท์--แกะมา-อุบล-06.jpg

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดย โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการไทยมีแรงบันดาลใจ ในการทำความดี และใช้ชีวิตแห่งความพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ได้จัดผลิตสกูปรายการโทรทัศน์ รายการจุดประกายความสุข กำหนดออกอากาศ ตอนที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 17.30 -18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมภาคภูมิใจ และติดตามชม ความสำเร็จจากชีวิตรากหญ้า สู่พลังศรัทธาแห่งความสำเร็จ ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน “คนดีศรี ม.อุบลฯ รัชชนนท์ แกะมา”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว