guideubon

 

หลานหม่อมเจียงคำ รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558 จาก ม.อุบลฯ

รางวัลรัตโนบล-มหาวิทยาลัย-อุบล-02.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 "กันเกรา ช่อที่ 24" ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งมีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 2,399 ราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย และรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประเทศชาติ จำนวน 4 ราย   ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

ปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่

- นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
- ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตรแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

รางวัลรัตโนบล-มหาวิทยาลัย-อุบล-01.jpg

รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558 จำนวน 4 ราย ดังนี้

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์
- รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล
- นางสาวจุฑาทิพย์ เครือนพคุณ 

รางวัลรัตโนบล-มหาวิทยาลัย-อุบล-03.jpg

สำหรับ รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล ปัจจุบันอายุ 68 ปี เกิดวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2490 ณ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของหม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล กับหม่อมเจ้าสีดาดำรวง ชุมพล ซึ่งเป็น พระขนิษฐาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล ยังมีศักดิ์เป็นพระนัดดาในพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ กับหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ด้วย

รางวัลรัตโนบล-มหาวิทยาลัย-อุบล-04.jpg

ผลงานของ รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น คือการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังได้ตั้ง “ทุนสรรพสิทธิประสงค์” เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน อีกด้วย

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล เป็นทั้งอาจารย์และนักวิชาการรัฐศาสตร์ ที่มีผลงานด้านรัฐศาสตร์และการเมืองปกครอง ที่มีประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้อุทิศตน มีความเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังความคิด ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน และทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและอาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนประสบความสำเร็จในด้านการเรียน การสอน โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากหรือหวังผลตอบแทนใดๆ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีมติมอบรางวัลรัตโนบล เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนสืบไป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558