guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ ประจำปี 2558

พิธีครอบครู-ราชภัฏอุบล-05.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2558 สาขาวิชาดนตรี ร่วมกับ ชมรมศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ ประจำปี 2558 โดยมีพิธีบูชาบรมครูเทพ สรงน้ำเทวรูป ครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ และต่อท่ารำที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พร้อมทั้งให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณของบรมครู และแสดงความกตัญญูกตเวที มีนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ครู และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีครอบครูจำนวนมาก ณ หอประชุมไพรพะยอม

พิธีครอบครู-ราชภัฏอุบล-01.jpg

พิธีครอบครู-ราชภัฏอุบล-02.jpg

พิธีครอบครู-ราชภัฏอุบล-03.jpg

พิธีครอบครู-ราชภัฏอุบล-04.jpg