guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก 2558”

วันงดสูบบุหรี่โลก-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ โดยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ และโครงการนำร่องจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่

วันงดสูบบุหรี่โลก-02.jpg

สำหรับกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2558 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างกระแสเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เห็นความสำคัญของการไม่สูบบุหรี่ โดยกิจกรรมการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปีนี้ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่า หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย (Stop illicit trade of tobacco products)

แนวทางในการรณรงค์ ประกอบด้วย การร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สนับสนุน(ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อปกป้องและคุ้มครองเยาวชนจากการบริโภคยาสูบ การเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมไปกับการรณรงค์ให้กลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่รวมถึงให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสองและการพิทักษ์สิทธิ

สำหรับในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2558 เส้นทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองศรีไคมาตามถนนสถลมาร์คผ่าน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค แล้วเลี้ยวขวาเข้าประตู 2 มายังสำนักงานอธิการบดีและไปสิ้นสุด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมี เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 6 แห่งร่วมเดินรณรงค์ ประกอบด้วย โรงเรียนนารีนุกูล  นาเยียศึกษารัชมังคลาพิเษก  ปทุมพิทยาคม  ศรีปทุมพิทยาคาร ลือคำหาญวารินชำราบ วิจิตราพิทยา อสม. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และประชาชนโดยทั่วไปร่วมเดินรณรงค์ครั้งนี้จำนวนมาก

วันงดสูบบุหรี่โลก-03.jpg

จากนั้นเป็นพิธีเปิดงานรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2558 ชมวีดิทัศน์ความเป็นมาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานคลินิก ฟ้าใส ตลอดช่วงระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องในงาน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและภาคีเครือข่าย ชมบทสัมภาษณ์ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด จานั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี