guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดกิจกรรมตลอดปี 2558 ก้าวสู่ 100 ปี ม.ราชภัฏอุบลฯ

โลโก้100ปีราชภัฏอุบล.jpg

ในปี พ.ศ.2558 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะก้าวสู่ 100 ปี ในการบริการการศึกษาแก่ท้องถิ่น ซึ่งในปีนี้ จะมีการจัดงาน “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร” โดยมีการจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อเนื่องตลอดปี อาทิ

- เดือนมกราคม : วันครู 2558, อุบลเมืองนักปราชญ์ ราชธานีแห่งการศึกษา และเสียงเพลงแห่งความรัก Nu-est

- เดือนกุมภาพันธ์ : สาธารณสุขราชภัฏสัมพันธ์, ดนตรีในสวน และวันราชภัฏ

- เดือนมีนาคม : เสวนาและการแสดงดนตรีพื้นบ้านและหมอลำ และมหกรรมโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

- เดือนเมษายน : เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

- เดือนพฤษภาคม : สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี, ทำบุญตักบาตรรพระภิกษุสงฆ์ 100 รูป และวันการฝึกหัดครู

- เดือนกรกฎาคม : วันนักปราชญ์ราชภัฏอุบลฯ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยด้านสาธารณสุขไทย-ลาว-เวียดนาม

- เดือนสิงหาคม : การประกวดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น,สัมมนาวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, สัปดาห์วิทยาศาสตร์, พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และสัมมนาปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปท้องถิ่นไทยก้าวใหม่ในทศวรรษหน้า

- เดือนกันยายน : การแสดงศิลปวัฒนธรรม 100 ปี ราชอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- เดือนธันวาคม : มหกรรมวัฒนธรรมการแสดง, ประชุมวิชาการนานาชาติ และกิจกรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน