guideubon

 

ทายาท และชาวอุบล ร่วมงานรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ปี 2557

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-07.jpg

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ชาวอุบลราชธานี พร้อมด้วยทายาทของหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา จัดพิธีสดุดี เชิดชูเกียรติและและรำลึกหม่อมเจียงคำ ณ วัดสุทัศนาราม ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา โดยมีพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ก่อนจะวางขันหมากเบ็ง ตามวิถีของชาวอีสานที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-08.jpg

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีชาวอุบล เหล่าข้าราชการ หม่อมราชวงค์ พฤทธิสาณ ชุมพล และลูกหลานของหม่อมเจียงคำ เข้าร่วมจำนวนมาก โอกาสนี้ ได้มีพิธีสดุดี เชิดชูเกียรติและและรำลึกหม่อมเจียงคำ ด้วยการวางขันหมากเบ็ง ตามวิถีของชาวอีสานที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน พร้อมทั้งได้มอบรูปภาพหม่อมเจียงคำ ให้แก่หน่วยงานที่ทั้ง 7 หน่วยงาน ที่หม่อมเจียงคำ บำเพ็ญประโยชน์ในด้านการอุทิศทรัพย์สินที่เป็นที่ดินตั้งเป็นสถานที่ราชการของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เกิดเมื่อ พ.ศ.2422 ที่เมืองอุบลราชธานี เป็นธิดาคนที่ 9 ของท้าวสุรินทร์ชมพู (หมั้น บุตโรบล) กับนางดวงจันทร์ และได้เข้าพิธีบายศรี สู่ขวัญ ถวายตัวเป็นชายาของ พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2436

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-09.jpg

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เป็นผู้เสียสละ มีความกตัญญูกตเวที บำเพ็ญประโยชน์ในด้านมอบที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินจำนวน 6 แปลง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมืองและโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) นอกจากนี้ ยังมีที่ดินอีก 37 ไร่ ที่ตกทอดมาเป็นมรดกของโอรสทั้ง 2 องค์ และได้มอบให้ทางราชการเมื่อ พ.ศ.2475 ซึ่งปัจจุบัน คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคอัมพาต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481 สิริอายุ 59 ปี

ชาวอุบลราชธานี จัดงานเชิดชูเกียรติแลรำลึก “หม่อมเจียงคำ” - guideubon -

หม่อมเจียงคำ-อุบล-04.jpg
หม่อมราชวงค์ พฤทธิสาณ ชุมพล หลานย่าของหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา