guideubon

 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบล จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันตำรวจ-อุบล-12_resize.jpg

วันที่ 13 ตลุาคม 2557 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และบรรดาข้าราชการตำรวจ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

วันตำรวจ-อุบล-17_resize.jpg

พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี อ่านสาส์นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาถึงยังตำรวจทั่วประเทศ ขอบคุณตำรวจทุกนายที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ ในห้วงแห่งการที่ประเทศไทย กำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปี 2558 จำเป็นที่ตำรวจทุกนาย ต้องมีการพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ งานในหน้าที่ตำรวจ ภาษา และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

วันตำรวจ-อุบล-20_resize.jpg

หลังจากนั้นได้มีพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจ และมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ขณะเดียวกันรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้โอวาทข้าราชการตำรวจ กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และคอยช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด และทำให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี ศรัทธาในการทำหน้าที่ตำรวจด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

กิจกรรมวันตำรวจ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 13 ตุลาคม 2557 - guideubon -

วันตำรวจ-อุบล-23_resize.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511