guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ มอบปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2557–2558 จำนวน 3 ท่าน

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์-ราชภัฏอุบลราชธานี.jpg

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557–2558 ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีปริญญากิตติมศักดิ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- ครูสลา คุณวุฒิ ครูภูมิปัญญาไทย และนักแต่งเพลง ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย และ

- ครูบุญมี ล้อมวงศ์ ปราชญ์เครื่องทองเหลือง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมศิลป์ 

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์-พระเทพปัญญามุนี.jpg

พระเทพปัญญามุนี
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พระเทพปัญญามุนี (ทองดี สู่เสน) ฉายา ฐิตายุโก เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร อายุ 83 พรรษา 63 วิทยฐานะ น.ธ.เอก บรรพชา วันที่ 19 ธันวาคม 2490 ณ วัดทุ่งศรีวิไล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และอุปสมบท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2497 ณ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านได้สืบทอดและส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร มาเป็นเวลา 27 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ท่านได้เสียสละอุทิศตนบริหารจัดการสำนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทั้งบริจาคทรัพย์และจัดหาทุนสนับสนุนงานสาธารณูปการต่าง ๆ ซึ่งทำให้ท่านได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม, ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษา,รางวัลพุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ, ปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์-ครูสลา-คุณวุฒิ.jpg

นายสลา คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย

นายสลา คุณวุฒิ ครูภูมิปัญญาไทย และนักแต่งเพลง อายุ 54 ปี อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนชี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครูดีเด่น และครูภูมิปัญญาไทยผู้สืบสานวรรณกรรม ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ผลงานเพลง บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเพลงลูกทุ่ง แกรมมี่โกล์ด พร้อมทั้งเป็นศิลปินเพลง ในนามศิลปินครูบ้านป่าสลา คุณวุฒิ เป็นนักประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งและหมอลำ ฉายานักแต่งเพลงมือทอง สมองเพชร ซึ่งแนวเพลงมีทั้งส่งเสริมด้านสังคม การศึกษา สุขภาพจิต และสาระบันเทิง

นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรบรรยายเชิงวัฒนธรรม โปรดิวเซอร์ นักวิจารณ์เพลงและนักร้องในการประกวด โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ พระพิฆเนศทอง พระธาตุนาดูนทองคำ เพชรสยาม ศิลปินดีเด่น ยอดศิลปินแห่งอีสาน และคนดีศรีแผ่นดิน

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์-ครูบุญมี-ล้อมวงศ์.jpg

นายบุญมี ล้อมวงศ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมศิลป์

นายบุญมี ล้อมวงศ์ ปราชญ์เครื่องทองเหลือง อายุ 52 ปี เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ เรียนรู้วิชาการทำทองเหลืองจากบิดาในหมู่บ้านปะอาว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านปะอาวที่สืบทอดมาจากรุ่นปู่ วิชาช่างหล่อทองเหลือง เป็นงานหัตถกรรมการทำทองเหลืองแบบโบราณ ที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน ใช้วิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหายที่เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย เต้าปูน กระดิ่ง หมากหิ่ง หมากหวิน ผอบ เชี่ยนหมาก และพระพุทธรูป พร้อมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม และการสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมแก่เยาวชนและชาวบ้าน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน และครูภูมิปัญญาไทย