guideubon

 

พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557

พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา 01.jpgนายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา หรือคุณพ่อพงษ์ศักดิ์ ชาวอุบลฯ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2557 เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 จำนวน 12 คน ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ จำนวน  5 คน ได้แก่  

นายจรูญ อังศวานนท์ (สถาปัตยกรรมภายในมัณฑนศิลป์)
นายชวลิต เสริมปรุงสุข (จิตรกรรม)
นายนิจ หิญชีระนันท์ (การออกแบบผังเมือง)
นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ (ประณีตศิลป์)
นายปัญญา วิจินธนสาร (จิตรกรรม)

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางชมัยภร บางคมบาง

สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6คน ได้แก่ 

นายณรงค์ จันทร์พุ่ม (หนังตะลุง)
นางดุษฎี บุญทัศนกุล (ดนตรีสากล)
นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)
นางภัทราวดี มีชูธน (ละครเวทีและภาพยนตร์)
นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (โทรทัศน์และภาพยนตร์)
นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ดนตรีไทย)

สำหรับผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับเงินตอบแทน เดือนละ 20,000 บาท และสามารถเบิกเงินสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบราชการ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละ ไม่เกิน 50,000 บาท  และหากเสียชีวิตจะมีค่าบำเพ็ญกุศลศพ 20,000บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต ไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2557 ที่ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้งจะมีการจัดงานแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ ประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ด้านศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้เป็นที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจ เนื่องจากเป็นปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา ซึ่งศิลปินที่ได้รับการยกย่องในปีนี้ถือเป็นศิลปินที่มีคุณภาพและเป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีผลงานด้านศิลปการแสดงและนิทรรศการในช่วงวันที่  24 กุมภาพันธ์ ของศิลปินทั้ง 12 ท่าน ที่มีความพิเศษและเป็นเลิศ

พงษ์ศักดิ์-จันทรุกขา-02.jpg

นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ปัจจุบัน อายุ 78 ปี เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2479 ที่จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอุบลวิทยากร (วัดมณีวนาราม) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เริ่มต้นทำงานที่โรงเรียนอุบลวิทยากร แต่ด้วยความรักที่จะทำงานเพลงและภาพยนตร์ จึงได้ศึกษาเรียนรู้นอกระบบตามความสนใจใฝ่ฝันมาตลอด และกันมาทำงานในวงการบันเทิงอย่างจริงจัง ทำงานเป็นนักพากย์ภาพยนตร์ เขียนบทละครวิทยุ เล่นละครวิทยุ สร้างภาพยนตร์ กำกับภาพยนตร์ และเขียนบทภาพยนตร์

ผลงานของนายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ที่สร้างชื่อมากคือ งานภาพยนตร์ งานแต่งเพลง ผลงานเด่นทางภาพยนตร์ อาทิ เพลงมนต์รักน้ำพอง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ มนต์รักแม่น้ำมูล ลูกทุ่งเพลงสวรรค์ ฯลฯ ส่วนผลงานเพลงนั้น ได้แต่งเพลงออกเผยแพร่สู่สาธารณชนประมาณ 700 เพลง มีทั้งเพลงประเภทความรักของหนุ่มสาวลูกทุ่ง ประเภทศิลปวัฒนธรรมอีสาน เพลงเพื่อชีวิตสะท้อนภาพอีสาน เพลงสะท้อนภาพสังคมไทย เพลงประกอบละครภาพยนตร์ เพลงธรรมะ เพลงสถาบันต่างๆ และเพลงลูกทุ่งยุดใหม่ ผลงานที่สังคมรู้จัก เช่น ดาวบ้านนา สาละวันรำวง สาวคนโก้ ชุมแพ อีสานบ้านเฮา รอรักใต้ต้นกระโดน สาวอุบลรอรัก พี่จ๋าหลับตาไว้ ด่วน บขส. ตะวันรอนที่หนองหาน ชาติลำชี โขงชีมูลที่รัก เป็นต้น

งานเพลงของนายพงษ์ศักดิ์ จะใช้วัตถุดิบจากคติชนท้องถิ่นอีสาน วิถีชีวิตสภาพความเป็นอยู่ ธรรมชาติท้องทุ่งของชาวอีสาน เป็นผู้ริเริ่มในการใช้ภาพษาถิ่นอีสานในการแต่งเพลงจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มีภาษากวีที่ไพเราะ ใช้คำสัมผัสที่กลมกลืนคล้องจอง เล่นคำเล่นความได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ใช้ภาษาสร้างภาพได้งดงามตามจินตนาการ

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาธรรมะเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต มีจรรยาบรรณในการประพันธ์เพลง ไม่ทำลายคุณธรรมศีลธรรมของสังคมมาโดยตลอด มีความตั้งใจที่จะสร้างผลงานเพลงธรรมคีตะไปตลอดชีวิต เพื่อสร้างผลงานฝากไว้ในพระพุทธศาสนา พร้อมกับการก่อตั้งโครงการลานบ้านลานธรรม อบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนในถิ่นกำเนิด

ผลงานเพลงมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต มีข้อคิดเตือนใจ เสริมสร้างกำลังใจ ชี้นำความคิดที่ดีที่ถูกต้องตามหลักฆารวาสธรรม ได้รับการยกย่องเป้นปราชญ์อีสานที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านบทเพลง งานเขียนบทความเชิงสร้างสรรค์

เกียรติยศในชีวิต ได้รับการยกย่องเป็น“ครูภูมิปัญญาไทย” รุ่นที่ 4 จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2548 การสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับความนิยมระดับชาติ หลายเพลง เช่น สาละวันลำวง สาวชุมแพ ตะวันรอนที่หนองหาน รักร้าวหนาวรม ทุ่งรัก สาวอุบลรอรัก อีสานบ้านเฮา รอรักที่ต้นกระโดน ด่วน บ.ข.ส. ดอกจานบาน ฯลฯ ซึ่ง เพลงเหล่านี้ได้สร้างนักร้องโด่งดังระดับประเทศ เช่น ไพรวัลย์ ลูกเพชร, ศรคีรี ศรีประจวบ รุ่งเพชร แหลมสิงห์ สนธิ สมมาตย์, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็นต้น

เกียรติคุณที่ได้รับ

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ประเภทผู้ประพันธ์เพลงยอดเยี่ยมเรื่อง “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” จากสมาคมภาพยนตร์ไทย

รางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่น “กึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย” จากเพลง สาละวันลำวง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย งานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย จากเพลงสาละวันลำวง

ศิลปินดีเด่นสาขา ศิลปะการแสดง จังหวัดอุบลราชธานี

ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี (การแต่งเพลง) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี