guideubon

 

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2557

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง-อุบล-01.jpg

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2557 ภายใต้แนวความคิด "ฝนหลวง ฝนแห่งความรัก ฝนแห่งความหวัง ฝนแห่งชีวิต”  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง-อุบล-02.jpg

สำหรับงานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2557 มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจ,ภาคเอกช ภาคประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานพิธีจำนวนมาก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำบุคลากร นักศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมพิธีด้วย

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง-อุบล-03.jpg

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

ใน พ.ศ. 2499 ได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริ ฝนหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้การพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรน้ำ เกิดความพร้อมและครบบริบูรณ์ตามวัฏจักรของน้ำ คือ การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำใต้ดิน การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำผิวดินและการพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำในบรรยากาศ

กิจกรรม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2557 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถของพระองค์ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝนหลวง และความก้าวหน้าในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงไทย

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง-อุบล-04.jpg