guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2557

วันรัฐวิสาหกิจ+อุบล-6.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมใจกันร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2544 คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป้นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้ให้กำเนิดรัฐวิสาหกิจ เป็น "วันรัฐวิสาหกิจไทย" ซึ่งในวันดังกล่าวนี้ พนะกงานรัฐวิสาหกิจได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสิรม สนับสนุน และสืบสานภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ให้ดำรงคงอยู่เพื่อประโยชน์และความผาสุกแก่ประชาชนตลอดมา

วันรัฐวิสาหกิจ+อุบล-4.jpg

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำกล่าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสแสดงความจงรักภักดี กล่าวสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า และถวายคำปฏิญาณว่า จะน้อมรักษาแนวพระราชดำริ พัฒนารัฐวิสาหกิจให้เจริญก้าวหน้า และจะช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของชาติ ให้คงอยู่รับใช้ประชาชนรุ่นหลังสืบไป

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย - guideubon -

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511