guideubon

 

สื่ออุบลฯ รวมพลังปฏิรูปประเทศไทย จับมือ สปช.ระดมความเห็น 25 อำเภอ

สื่ออุบล-สปช-ปฏิรูปประเทศไทย-01.jpg

สื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนอุบลราชธานีรวมพลังปฏิรูปประเทศไทย เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นำไปสู่สังคมที่ปราศจากความขัดแย้ง

วันที่ 30 มกราคม 2558  ที่ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนอุบลราชธานีรวมพลังปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นำไปสู่สังคมที่ปราศจากความขัดแย้ง รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สร้างความปรองดองเพื่อการปฏิรูป และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นการปฏิรูปในด้านต่างๆในระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงและวิทยุชมชนกว่า 80 แห่งเข้าร่วมโครงการ

คันฉัตร-ตัณเสถียร-01.jpg

นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนการดำเนินการจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทยในส่วนของอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีแผนดำเนินงานเพียง 10 เวทีอำเภอเท่านั้น โดยจะได้ประสานงานกับอำเภอและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมจัดเวทีปฏิรูปเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอ เพิ่มเติมรวม 15 อำเภอรวม 25 เวทีระดับอำเภอทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้

นิมิต-สิทธิไตรย์-สปช-อุบล-02.jpg

ด้านนายนิมิต สิทธิไตรย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)จังหวัดอุบลราชธานี และกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า ในเบื้องต้นคณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชนระดับจังหวัดฯ ได้กำหนดจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นการปฏิรูปด้านต่างๆทั้ง 18 ด้าน รวม 10 อำเภอโดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 จะจัดเวทีปฏิรูประดับอำเภอขึ้นที่อำเภอม่วงสามสิบ และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จะจัดขึ้นที่อำเภอน้ำยืนโดยจะเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที นอกจากนั้น ยังได้ประสานงานกับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจัดขึ้นเวทีรับฟังความคิดเห็นให้ครบทั้ง 25 อำเภอส่วนระดับตำบล ได้ประสานงาน กับ กอ.รมน. จังหวัดที่มีแผนจัดเวทีปรองดองเพื่อการปฏิรูปในระดับชุมชน จำนวน 120 เวทีด้วย

“สปช.อุบลราชธานี ได้ริเริ่มที่ส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชนในพื้นที่ได้เข้ามีส่วนร่วมร่วมและขับเคลื่อนการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย ที่จะเป็นต้นแบบการดำเนินการ ซึ่งในวันนี้จัดขึ้นเป็นเวทีสื่อครั้งแรก จากเป้าหมายดำเนินการรวม 5 ครั้ง ทั้งนี้ สปช.อุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจาก สวท.อุบลราชธานี เป็นสถานีหลักในการดำเนินการและจะมีการเชื่อมโยงไปยังหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในรายการข่าวบ้านเฮา ทุกเช้า และผลิตรายการเสียงประชาชนชาวอุบลราชธานี ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา15.30 – 16.00 น. ที่จะมีเครือข่ายวิทยุชุมชนได้ร่วมเชื่อมโยงรายการและร่วมผลิตรายการกับเจ้าหน้าที่ของสวท.อุบลราชธานี เพื่อให้เข้าถึงและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปได้อย่างเท่าเทียมกัน” นายนิมิต สิทธิไตรย์ สปช.อุบลราชธานี กล่าว

ข่าวโดย : นายดุสิต สิงห์คีรี