guideubon

 

ตรวจโรงงานก้าวหน้าไก่สด คนงาน 2 พันคน ยังไม่มีคนป่วยโควิด

ก้าวหน้าไก่สด-ปลอดโควิด-01.jpg

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานประกอบการตามมาตรการ Food Factory Practice : GFP เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงงาน สถานประกอบการบริษัทก้าวหน้าไก่สด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมติดตามคณะ  

คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ พร้อมเครือข่ายประกันสังคม อุตสาหกรรมจังหวัดแรงงานจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยม และนำเสนอข้อมูล ดังนี้

บริษัทก้าวหน้าไก่สด มีพนักงานรวม 2,012 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทย มีแรงงานต่างด้าวน้อยมาก ยังไม่มีผู้ป่วยในโรงงาน ซึ่งทางโรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการที่สำคัญ คือ

1. การกำหนดนโยบายความปลอดภัย
2. การคัดกรองก่อนเข้าในพื้นที่สถานประกอบการ
3. การเฝ้าระวังควบคุมพนักงานเข้าทำงานในพื้นที่หรือนอกพื้นที่
4. การป้องกันการระบาดในวงกว้าง
5. การดำเนินงานเมื่อพบพนักงานป่วย อื่นๆ

ก้าวหน้าไก่สด-ปลอดโควิด-02.jpg

ก้าวหน้าไก่สด-ปลอดโควิด-03.jpg

ก้าวหน้าไก่สด-ปลอดโควิด-04.jpg