guideubon

 

อุบลฯ ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง อีกรอบ 25ก.ค.-7 ส.ค.64

ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง-25กค-7สค-03.jpg

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดี วิตรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราวต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2564

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการ อาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นั้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มีมติขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไปอีกตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2564

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง-25กค-7สค-02.jpg