guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดเสวนาโต๊ะกลม “การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ”

เสวนาโต๊ะกลม-01.jpg

ม.อุบลฯ จัดโครรงการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ” เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการปฏิรูปกฎหมายด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วน ร่วมของประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายสมบัติ วอทอง อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมการเสวนา

ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาโต๊ะกลมครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศ โดยจะนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นมาสังเคราะห์ เพื่อให้จัดความเห็นและข้อเสนอที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่น เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเพื่อสร้างความร่วมมือในทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการปฏิรูปกฎหมายด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง “หัวใจของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ปกครองตนเอง คือการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็ง”

สำหรับการเสวนาโต๊ะกลม “การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ” จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

และครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการเสวนา หัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ” มีผู้ร่วมการเสวนาโต๊ะกลมครั้งนี้ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสมปอง เวียงจันทร์ อดีตกรรมการปฏิรูป (คปร.) และ ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาสังคม นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมฟังการเสวนา และระดมความคิดเห็นในการเสนอแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ปกครองตนเอง

โดยส่วนมากเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ปกครองตนเอง เพื่อเป็นการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ภายใต้ข้อท้าทายที่ว่า “จะปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นอย่างไร ในสถานการณ์ปฏิรูปประเทศ ?” ที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จของการกระจายอำนาจดังนี้ คือ

1. ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะบริการการศึกษา และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. ทำให้ประชาชนในระดับฐานรากเข้าถึงบริหารขั้นพื้นฐานที่จำเป็นได้มากขึ้นกว่าแต่เดิม

3. มีการรับรองสิทธิการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญ

ช่วงท้ายเป็นการระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการเสวนาจากทุกภาคส่วน ที่สามารถสรุปหลักการปกครองท้องถิ่นที่ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ คือ

1. เจตนารมณ์การปกครองตนเองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2. โครงสร้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

4. การคลังและรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

5. การบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

6. การกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

7. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. การมีส่วนร่วมของประชาชน

9. การตรวจสอบและธรรมาภิบาล

10. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวสรุปท้ายว่า สำหรับข้อสรุปความเห็นและข้อเสนอที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่นในการเสวนาโต๊ะกลมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะได้นำองค์ความรู้ในทางวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบกับประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศและการจัดทำรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อผลักดันประเด็นการปกครองท้องถิ่นทั้งในระดับการรัฐธรรมนูญและกฎหมายสู่การปฏิรูปประเทศ ที่จะก่อให้เกิดความร่วมทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการปฏิรูปกฎหมายกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามการประชุมเสวนาโต๊ะกลมครั้งต่อไป ที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โทร. 0 2502 6000 ต่อ 8568 โทรสาร 0 2502 6000 ต่อ 8274