guideubon

 

โควิดอุบล เพิ่ม 248 ราย คลัสเตอร์งานศพ ต.สระสมิง พบผู้ป่วย 34 ราย

งานศพ-ตำบลสระสมิง-01.jpg

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 248 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 231 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 8,816 ราย รักษาหายสะสม 6,945 ราย กำลังรักษา 1,858 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 13 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 10 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย รวมผู้ป่วย 37 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว ปิดตลาดควบคุมโรควันที่ 1-7 ก.พ.65 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 457 คน (แม่ค้า)

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข 2 (บ้านปลาดุก) ต.ไร่น้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้าในตลาด ที่เป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่กักตัว + ไปขายของในตลาด สัมผัสกลุ่มแม่ค้ามีป่วยเพิ่ม/ ผู้สัมผัสในครอบครัว/ ลูกค้าในตลาดติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมผู้ป่วย 133 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว และผู้ไปซื้อของในตลาด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 390 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 41 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง คนหาเชิงรุปในตลาด ติดเชื้อเพิ่ม 8 + ครอบครัว 7 ราย / ผู้ป่วยกระจายในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 19 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 293 คน ปิดตลาดควบคุมโรค 7 วัน

คลัสเตอร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็น นร. ตรวจพบเชื้อโควิดพร้อมเพื่อน 9 คน เพื่อจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เข้ามากักตัวในหอพัก 24-30 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 24 ราย เป็น นร./นักกีฬา/บุคลากรในโรงเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 47 คน

คลัสเตอร์ รร.บ้านโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็นครู หญิง ติดเชื้อจากครอบครัว เปิดเรียน 24-28 ม.ค.65 สัมผัสนักเรียนในชั้น/เพื่อนครู วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 15 ราย เป็นนักเรียนในโรงเรียน/ ครอบครัวของนักเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 115 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.สระสมิง ม.2 อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้า หญิง ขายของในตลาด ต.นาส่วง มาร่วมงานศพ/ สัมผัสคนในงานศพ-ในชุมชน/ รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย รวมผู้ป่วย 34 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 105 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าช้าง ม.2 อ.สว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี และ 63 ปี เป็นแม่ครัวในงานศพ ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง มีประวัติไปตลาดวารินฯ/ สว่างฯ สัมผัสคนในงานศพ-ญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 29 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 113 คน

คลัสเตอร์งานบวช ต.กุดชมภู ม.2 อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นชาย 2 คน กลับจาก กทม.+จ.สมุทรปราการ ไม่กักตัว (วัคซีน 2 เข็ม ATK-) มาร่วมงานบวช สัมผัสครอบครัว/ ผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้พบผู้ติดเชทื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นผู้มาร่วมงานบวช/ ผู้สัมผัสในครอบครัว/ ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 40 คน

คลัสเตอร์ ต.ยางใหญ่ ม.5 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 19 ปี มาจาก จ.สมุทรปราการ ไม่กักตัว (วัคซีน 2 เข็ม ATK-) สัมผัสญาติ/ ครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 19 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 105 คน