guideubon

 

เจ้าคณะจังหวัดอุบลฯ ถวายพระธรรมเทศนา ณ พระบรมมหาราชวัง

พระเทพวราจารย์-ถวายพระธรรมเทศนา-01.jpg

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะบุคคลและองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

พระเทพวราจารย์-ถวายพระธรรมเทศนา-02.jpg

เวลา 10.00 น. นายจาฤก กัลย์จาฤกประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดมณีวนาราม วัดหลวง วัดสารพัดนึก วัดเรียบปะอาว จ.อุบลราชธานี, วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ, วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี, วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ อุทิศถวายพระบรมศพ นอกจากนี้ยังพีธีบำเพ็ญกุศลในเวลา 14.30 น.,17.00 น.และ 19.00 น.

พระเทพวราจารย์-ถวายพระธรรมเทศนา-04.jpg

ในการนี้ เจ้าพนักงานนิมนต์ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง “ปิยธรรมกถา”ใจความโดยย่อว่า พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานในกาลต่างๆ ก็ทรงนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาพระราชทานอย่างลึกซึ้ง เป็นที่ยังใจของพสกนิกร ให้เอิบอิ่มดังคุณธรรม 4 ประการที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ มาแสดงดังนี้ว่า “คุณธรรมที่คนควรศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการ ประการแรก คือ การรักษาสัจจะความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติ อยู่ในความสัจจะความดีนั้น ประการที่สาม คือ อดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจจะสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ รู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

พระเทพวราจารย์-ถวายพระธรรมเทศนา-03.jpg

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

พระเทพวราจารย์-ถวายพระธรรมเทศนา-06.jpg

พระ ราชดำรัสดังที่ได้เชิญมานี้ เป็นการบ่งบอกถึงพระราชจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ และทรงดำรงความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จึงทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รัก ที่เคารพสักการะบูชาของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ดังพระพุทธภาษิตที่รับพระราชทานยกเป็นบทตั้งนั้น แปลความว่า "ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีล คือ ความประพฤติดี มีความเห็นชอบ ตั้งอยู่ในธรรม มีสัจจะวาจา ทำการงานโดยสุจริต ประชาชนย่อมเคารพรัก"