guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ปิดงานผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม 24-25 มิ.ย.64

อายุรกรรม-สรรพสิทธิ-โควิด01.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เฟสบุ้คแฟนเพจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ ประกาศปิดบริการงานผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย.64

เนื่องจากพบผู้ป่วย COVID-19 ที่งานบริการผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ 23 มิถุนายน ทาง รพ. จึงจำเป็นต้องปิดบริการงานผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรมในวันที่ 24 -25 มิ.ย 64 เป็นเวลา 2 วัน เพื่อทำความสะอาด ส่วนแผนกอื่นยังให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ผู้ป่วยอายุรกรรมที่มีนัดในวันที่ 24-25 มิถุนายน หากไม่เร่งด่วนขอความกรุณามาใหม่ในสัปดาห์ถัดๆ ไป หากจำเป็นต้องเข้ามาพบแพทย์ ให้ติดต่อที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล

ส่วนคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC) ย้ายสถานที่ให้บริการไปที่แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3

ท่านที่ต้องการรับยาทางไปรษณีย์ แจ้งข้อมูลได้ที่ www.sunpasit.go.th สอบถามโทร 045-319200 ต่อ 1624

อายุรกรรม-สรรพสิทธิ-โควิด02.jpg