guideubon

 

เตือนราษฎร 2 ฝั่งแม่น้ำมูล รับสถานการณ์น้ำมูลสูงขึ้น และอาจล้นตลิ่ง

น้ำมูลสูงขึ้น-อาจล้นตลิ่ง-01.jpg

ด้วยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ทําให้ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในลําน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีมวลน้ำจากจังหวัดที่อยู่ตอนบน ไหลมารวมที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกจํานวนหนึ่ง ประกอบกับขณะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพายุระดับ 3 “คาจิกิ” ซึ่งจะมีอิทธิพลส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

ขณะนี้ระดับน้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) วันนี้ +110.92 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่งฝั่ง อ.วารินชําราบ 1.08 ม. (ตลิ่งฝั่ง อ.วารินชําราบ +112.00 ม.รทก.) จะยิ่งทำให้ระดับน้ำในแม่น้ํามูลสูงขึ้นมาก และอาจไหลล้นตลิ่งไปท่วมขังทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำ บริเวณอำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ นั้น

ดังนั้น โครงการชลประทานอุบลราชธานี สํานักงานชลประทานที่ 7 จึงแจ้งเตือนราษฎรที่อยู่ติด 2 ฝั่งลำน้ำมูล อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำมูลที่สูงขึ้นและอาจล้นตลิ่ง รวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด้วย

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ศรีทอง ตําแหน่ง วิศวกรชลประทานชํานาญการ โทร 093-5693536 เป็นผู้รับผิดชอบประสานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํามูล