guideubon

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่น 2

พยาบาลเฉพาะทาง-ผู้ป่วยผ่าตัด-01.jpg

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 หลักสูตร 4 เดือน ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบ และ ดร.สมปอง พะมุลิลา เลขาโครงการฯ กล่าวรายงาน พร้อมอ่านรายชื่อผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรผู้มีผลการอบรมยอดเยี่ยม 3 รางวัล และขวัญใจประจำรุ่น 1 รางวัล โดยมี ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ ประธานกรรมการโครงการฯ เป็นตัวแทนมอบ โดยมี ครอบครัว ญาติๆ และเพื่อนร่วมงานที่สังกัดร่วมยินดีในความสำเร็จครั้งนี้จำนวนมาก ณ ห้องประชุมดอกมันปลา ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พยาบาลเฉพาะทาง-ผู้ป่วยผ่าตัด-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 ซึ่งสภาพยาบาลให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการมุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ สร้างระบบที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ทั้งภายในจังหวัดภาย ในเขตสุขภาพ และเป็นเครือข่ายระดับประเทศ ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องปรับตัวและดำเนินการจัดทำแผนการสนับสนุนทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแก่ประชาชน รวมถึงการเข้าถึงบริการให้มากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการผ่าตัด

พยาบาลเฉพาะทาง-ผู้ป่วยผ่าตัด-03.jpg

ยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน การรักษาในเวลาเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ จะสามารถป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคลุกลาม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อร่างกายและชีวิตของผู้ป่วยได้ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งผู้รับบริการและสถานบริการ โดยหลักสูตร การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 แบ่งการอบรมออกเป็นเป็นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จำนวน 7 รายวิชา รวม 16 หน่วยกิต โดยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงาน การอบรม ครั้งนี้

พยาบาลเฉพาะทาง-ผู้ป่วยผ่าตัด-04.jpg

นับเป็นอีกหนึ่ง โครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวนมากจากโรงพยาบาลทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่ดี ตลอดจนการพัฒนาตนเองและนำความรู้ในวิชาชีพเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด มาสนับสนุนหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว