guideubon

 

อุบลฯ อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร ประธานพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

บำเพ็ญกุศล-ร9-เจริญพระพุทธมนต์-ราชินี-19.jpg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

บำเพ็ญกุศล-ร9-เจริญพระพุทธมนต์-ราชินี-07.jpg

ในส่วนของจังหวัดต่างๆ ที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดพิธีฯ ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง อุบลราชธานี

บำเพ็ญกุศล-ร9-เจริญพระพุทธมนต์-ราชินี-12.jpg

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าพนักงานอัญเชิญ พระพุทธนวราชบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริสร้างพระราชทานเป็นพระประจำจังหวัด มาประดิษฐานเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ 28 บท ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่มาร่วมในพิธี