guideubon

 

อุบลฯ เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก-บ้านปากแซง ตั้งแต่ 23 พ.ค.65

ช่องเม็ก-บ้านปากแซง-เปิดด่าน-01.jpg

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ ช่องทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ 2 จุด ได้แก่ ช่องเม็ก และบ้านปากแซง มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้จังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 2 จุด เพื่อให้การเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ยกเลิกข้อความในคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 12403/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4

2. เปิดจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 2 จุด ดังนี้
- จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
- จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยให้เป็นไปตามพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการศุลกากร และคำสั่งที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : วีซ่า, MOU, พาสปอร์ต ติดต่อสอบถาม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-366000 หรือ 1178

ช่องเม็ก-บ้านปากแซง-เปิดด่าน-02.jpg
ช่องเม็ก-บ้านปากแซง-เปิดด่าน-03.jpg