guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

ธรรมรักษ์-ละอองนวล-อธิการบดี-ราชภัฏอุบล-01.jpg

เมื่อที่ 30 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี พลโท นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีไปวางไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ธรรมรักษ์-ละอองนวล-อธิการบดี-ราชภัฏอุบล-04.jpg

โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้แทน หน่วยงาน องค์กรหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ที่ร่วมพิธีและแสดงความยินดี

ธรรมรักษ์-ละอองนวล-อธิการบดี-ราชภัฏอุบล-02.jpg

จากนั้น รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี เปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ธรรมรักษ์-ละอองนวล-อธิการบดี-ราชภัฏอุบล-03.jpg

อธิการบดียังได้กล่าวอีกว่า การดำรงตำแหน่งอธิการบดีนั้นถือเป็นหน้าที่สำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถและความทุ่มเทเสียสละอย่างมาก เพื่อให้องค์กรนี้ยังประโยชน์สูงสุด ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี