guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดงานมหกรรมบริการวิชาการชุมชนครั้งที่ 2

มหกรรมบริการวิชาการชุมชน-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดงานมหกรรมบริการวิชาการชุมชนครั้งที่ 2 “น้อมนำ สานต่อ ก่อตั้ง ส่งเสริม พัฒนา หาแหล่งทุน” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พลโท-นิรุทธ-เกตุสิริ-01.jpg

พลโท นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ศึกษาดี มีจิตอาสา นำพาการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมทั้งร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและเยี่ยมชมบูธเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจากเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายกลุ่ม OTOP

มหกรรมบริการวิชาการชุมชน-ราชภัฏอุบล-02.jpg

มหกรรมบริการวิชาการชุมชน-ราชภัฏอุบล-03.jpg

มหกรรมบริการวิชาการชุมชน-ราชภัฏอุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511