guideubon

 

มทบ.22 ส่งมอบโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์

มทบ22-อุบล-แก้ภัยแล้ง-01.jpg

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มณฑลทหารบกที่ 22 ส่งมอบโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ให้กับหมู่บ้านที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ได้มีน้ำในการอุปโภคบริโภค

สืบเนื่องจากแม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ได้มีน้ำในการอุปโภคบริโภค ซึ่งด้านพลังงานเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันในเรื่องพลังงานทดแทนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ

มทบ22-อุบล-แก้ภัยแล้ง-02.jpg

พลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้ดำเนินโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ก่อสร้างและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ากับระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหมู่บ้านนำร่อง คือ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิมูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลตรี อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานส่งมอบโครงการดังกล่าว

โดยระบบนี้ สามารถรับไฟจากการไฟฟ้าหรือพลังงานหมุนเวียนได้ และเน้นการสูบน้ำตอนกลางวันจากพลังแสงอาทิตย์เป็นหลัก ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดี