guideubon

 

ถวายความรู้ภิกษุสามเณร ดูแลสงฆ์อาพาธ ลดความเสี่ยงก่อนนำส่ง รพ.

รพ-50พรรษา-สงฆ์อาพาธ-02.jpg

วันที่ 8 มีนาคม 2560 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการถวายความรู้พระภิกษุ สามเณร เพื่อการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์นำร่อง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิง วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมงานและร่วมบรรยาพิเศษ ถวายความรู้แด่ พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 

รพ-50พรรษา-สงฆ์อาพาธ-03.jpg

จากข้อมูลของโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ พบว่า ในปี 2558-2559 มีพระภิกษุอาพาธเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 34,478 ครั้ง และแผนกผู้ป่วยใน 3,041 รูป สาเหตุของการเจ็บป่วยที่สำคัญได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคไตเรื้อรัง ซึ่งการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ปัญหาคือ ขาดบุคคลที่คอยช่วยเหลือดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการเจ็บป่วยที่เกิดในวัด โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงจัดโครงการถวายความรู้พระภิกษุและสามเณรขึ้น เพื่อให้ได้พระภิกษุแกนนำด้านสุขภาพในการดูแลพระภิกษุที่อาพาธที่วัด เปรียบเสมือนมีพระ อสม. ในวัด เพื่อการดูแลกันเองภายในวัด 

รพ-50พรรษา-สงฆ์อาพาธ-04.jpg

โครงการถวายความรู้พระภิกษุ สามเณร เพื่อการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เป็นโครงการนำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุแกนนำด้านสุขภาพ ให้สามารถดูแล ปฐมพยาบาลพระภิกษุอาพาธในวัด ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล พร้อมกับเป็นการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพภายในวัดของแต่ละ ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ที่เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ จึงได้กำหนดจัดการอบรมดังกล่าวขึ้น จำนวน 2 รุ่น โดยในครั้งนี้เป็นการถวายความรู้ในรุ่นที่ 1 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 มีนาคม 2560 โดยมี พระภิกษุ จาก ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอละ 2 รูป รวม 50 รูป เข้าร่วมโครงการ

รพ-50พรรษา-สงฆ์อาพาธ-05.jpg

ในการนี้ พระพรหมวชิรญาณ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ได้ทำพิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ยา แด่พระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมด้วย

รพ-50พรรษา-สงฆ์อาพาธ-06.jpg

รพ-50พรรษา-สงฆ์อาพาธ-07.jpg