guideubon

 

แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมมอบนโยบาย แก่ข้าราชการพื้นที่ จ.อุบลฯ

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-ร่างรัฐธรรมนูญ-01.jpg

วันที่ 19 เมษายน 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสประธานเปิดการประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้และความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ และการประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนกว่า 4,000 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมศักดิ์-จังตระกุล-ร่างรัฐธรรมนูญ-01.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมคำอธิบายที่เป็นสาระสำคัญ และพร้อมแจกจ่ายทั่วประเทศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จะเปิดเวทีเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ตามจังหวัดต่างๆ 39 เวที คู่ขนานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่จะเดินสายทำความเข้าใจและอธิบายความหมายของคำถามพ่วง เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งจะทำให้มีประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติจำนวนมากตามไปด้วย

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-ร่างรัฐธรรมนูญ-02.jpg

ด้าน พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเปิดให้ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ได้แสดงสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะต้องร่วมมือกัน นำการรับรู้ ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่าน ได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงให้มากที่สุด

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-ร่างรัฐธรรมนูญ-03.jpg

ดังนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกท่านล้วนอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ต้องหาวิธีการที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ในเจตนารมณ์ และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ ในเชิงประจักษ์ ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงคืออะไร เชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นและตั้งใจของทุกท่าน ที่ต้องการให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย และสามารถพัฒนาแข่งขันกับอารยะประเทศได้ ภายใต้การปฏิรูปการปกครองประเทศอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-ร่างรัฐธรรมนูญ-04.jpg

ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในพื้นที่ ผมอยากให้ทุกท่านได้น้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งได้มีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2512 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ความว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ..ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ.. ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย" แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-ร่างรัฐธรรมนูญ-05.jpg

ในส่วนของผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร หัวหน้าสถานีตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสถานศึกษาเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคน รวมจำนวน 4,185 คน จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสื่อสารและถ่ายทอดให้กับประชาชนได้มีความเข้าใจอย่างดียิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป