guideubon

 

กองบิน 21 จัดพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถฯ กองทัพอากาศ

ประดับปีก-กองบิน21-01.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน 21 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ กองบิน 21 ผู้ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม อาคารศิวิไล กองบิน 21 อุบลราชธานี

ประดับปีก-กองบิน21-03.jpg

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน 21 กล่าวว่า พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งผู้ที่เสียสละทำคุณประโยชน์แก่ กองบิน 21 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ของกองทัพอากาศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติโดยส่วนรวม

ผู้ที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ จึงเป็นผู้มีศักดิ์และสิทธิ ในการประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศอย่างสมบูรณ์แล้วทุกประการ

ประดับปีก-กองบิน21-02.jpg

สำหรับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ ประกอบด้วย

- รูปปีกนกสีทองและปีกนกสีเงิน โดย ปีกนก หมายถึง ความคล่องตัว รวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธภาพ

- อาร์มตรงกลางเป็นรูปธงไตรรงค์มีกรอบสีทอง พร้อมทั้งตราสัญลักษณ์กองทัพอากาศ อยู่ตรงกลางธงไตรรงค์ หมายถึง ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย ในการประสานพลัง ความสามัคคี ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการปกป้อง พิทักษ์รักษาประเทศชาติไว้ให้ยืนยง

- ตราสัญลักษณ์กองทัพอากาศ อยู่ตรงกลางอาร์ม ลงพื้นรูปธงไตรรงค์ หมายถึงความสามัคคีอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างกองทัพอากาศและประชาชนชาวไทย ในอันที่จะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ประดับปีก-กองบิน21-04.jpg

ประดับปีก-กองบิน21-05.jpg

ประดับปีก-กองบิน21-06.jpg

ประดับปีก-กองบิน21-07.jpg

ประดับปีก-กองบิน21-08.jpg