guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 ภาคอีสาน

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-ภาคอีสาน-01.jpg

วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในนามศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21” (Young Scientist Competition 2019 : YSC2019) รอบภูมิภาค (รอบสอง) ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนผู้มีความสามารถระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและเป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศพร้อมเป็นตัวแทนประเทศต่อไป โดยมี ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรองหัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรองหัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับ นายวศิน สินธุภิญโญ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค พร้อมคณะผู้ประสานงานและกรรมการกลางจากเนคเทค

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-ภาคอีสาน-02.jpg

มีนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) และได้รับทุนพัฒนาผลงาน โครงงานละ 3,000.- บาท จำนวน 35 โครงงาน จากการคัดเลือกโครงงานที่ส่งเข้าประกวด 300 กว่าโครงงาน ในเขตพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-ภาคอีสาน-03.jpg

ซึ่งในรอบสองนี้ จะเป็นรอบภูมิภาค โดยทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงานที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้ จำนวน 35 โครงงาน ให้เหลือเพียง 6 โครงงาน พร้อมเงินรางวัลโครงงานละ 9,000.- บาท เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย จัดโดย เนคเทค ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 และถ้าหากโครงงานผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ต่อไป

สุรสิทธิ์-สุทธิคำภา-01.jpg

 ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรองหัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กล่าวว่า สำหรับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รอบนำเสนอผลงาน ครั้งที่ 21 จะการคัดเลือกโครงงานที่เข้าร่วมประกวดที่แยกเป็น 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 โครงงาน ประกอบด้วย

- โครงงาน “การพัฒนาระบบ loT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่” โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม,

- โครงงาน “ศึกษาประสิทธิภาพในการกรองอากาศของแผ่นกรองอากาศจากแท่นนินที่สกัดจากกล้วยน้ำว้า” โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร,

- โครงงาน “การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบคุ้มกันของกุ้งฝอย” โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ,

- โครงงาน “แผนที่ดวงจันทร์” โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร,

- โครงงาน “แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- โครงงาน “ชุดอุปกรณ์ในน้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน” โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงาน จำนวน 8 โครงงาน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน โครงงานละ 9,000.- บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาต่อยอดโครงงานต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-ภาคอีสาน-04.jpg

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-ภาคอีสาน-05.jpg