guideubon

 

ดุสิต สิงห์คีรี มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ นั่ง ผอ.ปชส.เขต 2

ดุสิต-สิงห์คีรี-02.jpg

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้บริหารสัญจร กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ได้เป็นประธานในการประดับบ่าอินธนูอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 (อุบลราชธานี)  นับเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตการรับราชการ ของ ผอ.ดุสิต  สิงห์คีรี และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ดุสิต-สิงห์คีรี-03.jpg

ในส่วนของ ผอ.ดุสิต  สิงห์คีรี  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ได้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554   ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผอ.ดุสิต  สิงห์คีรี และ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้