guideubon

 

ภาคเอกชนอุบลฯ ผนึกกำลังตั้งกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ หวังดันเมืองให้รุดหน้าเป็นหนึ่งเดียว

กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ-อุบล-01.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์กรภาคเอกชนประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี บริษัทประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี ได้จับมือกันเพื่อตั้งกลุ่มพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีในทุกด้าน โดยจะมีการกำหนดประชุมกันทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นจึงจะนำเสนอต่อ กรอ.จังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ไปพร้อมๆกัน

สำหรับกลุ่มพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี มี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ เป็นประธานที่ปรึกษากลุ่มฯ นางธารณี นิลเปรม เป็นเลขาธิการ ซึ่งเบื้องต้นได้ประชุมกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเป็นการกำหนดกรอบทิศทาง และสร้างความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเชื่อมความสามัคคี เชื่อว่าจะทำให้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี อันมาจากภาคเอกชนมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีความร่วมมือกันมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความคืบหน้าในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปได้ดียิ่งขึ้นในอีกมิติหนึ่ง